Ydelser

Fokus på dialogisk kommunikation

Dialog kan forstås på flere forskellige måder. Sådan som vi i Kairos forstår dialog, så er dialog en form for kommunikation, hvor samtaleparterne kan forblive i spændingsfeltet mellem:

• at fastholde og beskrive eget perspektiv, og
• at være 100% åben for de andres perspektiv, og
• at inkludere dem som de er uenige med, ikke kan li’ eller ikke kan forstå

Det lyder jo enkelt, men når det handler om meget værdiladede eller kontroversielle emner, så kan den form for dialog være en stor udfordring.

I Kairos kan vi hjælpe dig med at forbedre og udvikle dialogisk kommunikation, så du sammen med andre kan skabe mere af det, du gerne vil have.

Ydelsesoversigt

Kommunikation

Fagprofessionelle og personlige kommunikationskompetencer

Et skræddersyet forløb inden for kommunikation og personlige kommunikationskompetencer kan omfatte følgende temaer

 • Dialogiske kommunikationskompetencer, dvs. perspektivbevidsthed og inkluderende kommunikation
 • Hvordan tager du imod invitationen til dialogisk kommunikation
 • Hvordan inviterer du til dialogisk kommunikation
 • Hvordan skaber du konteksten for dialogisk kommunikation
 • Hvad er dine egne kommunikative styrker og udviklingsområder
 • Hvordan opstår kommunikationsmønstre
 • Hvordan skaber vi udviklende og inkluderende kommunikationsmønstre
 • Hvordan opløser vi kommunikationsmønstre, der adskiller os
 • Alt det der også bliver kommunikeret – kropssprog, ordvalg, toneleje, fremtoning, øjenkontakt m.m.
 • Følelser som en del af vores kommunikation – og som kommunikation
 • ”At tale er sølv, at tie er guld” – hvordan lytter du, så den anden føler sig set, hørt og anerkendt
 • ”Sproget er som en lygte, det du lyser på, træder frem og bliver virkelighed” (frit efter sprogfilosoffen L. Wittgenstein). Hvad ”lyser” du på, når du kommunikerer
 • ”At spille med sproget og sprogspil” (L. Wittgenstein) – om at skabe og følge regler  i kommunikationen
 • Storytelling – hvilke fortællinger fortælles, hvilke andre mulige fortællinger kunne evt. også fortælles, hvem fortæller dem og hvordan fortælles de
 • Magtfulde fortællinger – fortællinger der har taget magten over dit liv og hvordan du får magten tilbage
 • Sprogets mange lag af mening og betydning
 • At pakke mening ud – hvor kommer det fra, det vi siger?
 • Lederskab –  følgeskab og hvordan du positionerer dig i kommunikationen

Målgruppe
Hele virksomheden / organisationen, udvalgte afdelinger, ledelsesgrupper, grupper af medarbejdere eller teams. Fælles for målgruppen er,  at de ønsker at udvikle både sig selv og deres kommunikationskompetencer.

Ledelseskommunikation

Ledelseskommunikation, lederkommunikation og personlige kommunikationskompetencer.

Vil du have succes og gennemslagskraft som leder, må du kunne kommunikere og skabe mening i enhver sammenhæng og overfor enhver medarbejder. Derfor må du være bevidst om såvel dine kommunikative kompetencer som dine (fag-)personlige og menneskelige kompetencer.

Når det handler om ledelseskommunikation, kan der med fordel også fokuseres på:

 • Ledelseskommunikation i en overordnet organisatorisk sammenhæng
 • Vision, mission og værdigrundlag
 • Strategisk ledelseskommunikation
 • Visionsledelse
 • Kommunikation der skaber ledelses- og meningsmæssig retning
 • Kommunikation der inspirerer, motiverer, sætter retning, skaber forandring og forretningsmæssige resultater
Medarbejderudviklingssamtalen
Medarbejder(udviklings)samtalen

Medarbejder-udviklings-samtalen (MUS) er en naturlig del af enhver leders værktøjskasse. MUS skal kunne bidrag til konkrete og målbare udviklingsplaner, der sikrer sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og organisationens vision og mission.

En vellykket udviklingssamtale hviler på 3 ben:

 • Forberedelse
 • Selve samtalen
 • Opfølgning

Du får inspiration og konkrete redskaber til at sætte rammerne for vellykkede udviklingssamtaler via dialogisk kommunikation. Der vil være  fokus på:

 • MUS som understøtter det strategiske fokus
 • MUS som dialogisk kommunikation
 • MUS – målrettet opfølgning, i forhold til medarbejderen, dig selv og hele personalegruppen

Kontakt Kairos for en uforpligtende snak om MUS i din organisation.

Gruppeudviklingssamtalen

Gruppe(udviklings)samtalen

Gruppesamtalen er især velegnet til at sætte fokus på teambaserede måder at løse opgaver på. Den strukturerede gruppesamtale fokuserer nemlig på at integrere udviklingen af de individuelle kompetencer med udvikling af gruppens kompetence til gavn og glæde for hele organisationen.

Du får inspiration og konkrete redskaber til at bruge gruppesamtalen både i dit daglige arbejde og som supplement til de årlige individuelle udviklingssamtaler.

 • Introduktion til de grundlæggende idéer bag gruppesamtalen
 • Hvad gruppesamtalen kan bruges til
 • Lederens rolle før, under og efter gruppesamtalen
 • Gruppesamtalen øves i praksis
 • Hvordan kan gruppesamtalen bruges i din organisation?

Kontakt Kairos for en uforpligtende snak om gruppe(udvilklings)samtalen i din organisation.

Den løsningsfokuserede samtale

Hvordan tackler du samtalen med en medarbejders om vedkommendes svigtende arbejdsindsats, f.eks. manglende kvalitet, om samarbejdet, f.eks. holdning til kolleger eller leder, eller om vedkommendes kommunikation, f.eks. nedladende eller arrogante sprog.
Mange ledere finder disse samtaler svære, fordi de går tæt på et andet menneskes private forhold, og fordi reaktionen kan blive, at man ”blander sig”. Udfordringen bliver at få det gjort alligevel – på en respektfuld og løsningsorienteret måde.

Du får viden om og konkrete redskaber til:

 • De grundlæggende idéer bag den løsningsfokuserede tilgang
 • Om og hvornår samtalen skal finde sted
 • Lederens rolle før, under og efter samtalen
 • Sådan tackler du forskellige reaktioner
 • Samtalens afslutning
 • Samtalens opfølgning
 • Øvelse i praksis af den løsningsfokuserede samtale

Kontakt Kairos for en uforpligtende snak om et virksomhedstilpasset kursus i Den løsningsfokuserede samtale i din organisation.

Proceskonsultation

Som proceskonsulent arbejder vi i Kairos altid med en høj grad af involvering, kreativitet og engagement, samtidig med, at der skabes den nødvendige tryghed og rum til refleksion, der sikrer, at alle kan komme på banen.

Skal du have en proces hjulpet godt på vej og sikkert i mål kan omdrejningspunktet for vores samarbejde f.eks. være:

 • Teamorganisering og teamudvikling: Rammer, retning, råderum og relationer
 • Værdiafklaring, levede og fortalte værdier – hvilke er de bærende?
 • Organisationsudvikling: Rammer, retning, råderum og relationer
 • Fusioner og forandringsprocesser
 • Tværfagligt samarbejde
 • Afklaring af vision, mission, værdier og strategier
Coaching

I Kairos definerer vi coaching som:

”En særlig form for samtale, hvor coachen inspirer og understøtter en eller flere fokuspersoner til at reflektere over og lære af egne og andres erfaringer for derved at blive klogere på egne ressourcer og handlemuligheder. Det sker i forhold til udviklingsønsker, dilemmaer, og udfordringer, som er vigtige for fokuspersonen. Coachen vil især rette sin nysgerrighed mod de relationer og organisatoriske og kommunikative mønstre, som fokuspersonen indgår og handler i.”

Når vi samarbejder i et coachingforløb, er målet, at du skal få nye idéer, perspektiver og handlemåder. Nærvær, lyttende og nysgerrighed er vores vigtigste middel til at bringe dig tættere på dig selv og dine værdier.

Kairos tilbyder:

Individuel coaching af:

 • Ledere
 • Medarbejdere
 • Fagprofessionelle

Coaching af grupper af:

 • Ledere
 • Medarbejdere
 • Fagprofessionelle
Mentoring

En mentor er en person, der støtter og hjælper sin mentee til  faglig og personlig udvikling. Selve mentorsamtalen er en mere uformel og personlig dialog, der normalt strækker sig over et længere stykke tid. Mentor vil i mentorsamtalen blandt andet trække på sin større viden og erfaring.

Mange kommende og nye ledere indgår i mentorordninger med mere erfarne ledere, og både mentorer og mentees oplever et meget stort og hurtigt udbytte af mentorordningerne, fordi begge parter får et solidt personligt og fagligt løft.

Brugen af mentorer bliver stadig mere og mere udbredt især i mange virksomheder og organisationer, men spreder sig også hastigt til andre sektorer. F.eks. i forhold til unge, nu-danskere, flygtninge og indvandrere, udenlandske studerende m.fl.

Kairos tilbyder:

 • at organisere mentorprogrammer i virksomheder og andre sektorer
 • at være tovholder på mentorprogrammer
 • at indgå som mentor for kommende og nye ledere
 • at indgå som mentor for personer med en anden baggrund end dansk, der allerede har et job eller arbejder på at få job